Unità di ricerca

Unità di malattie neuromuscolari

Neuromuscular disease unit

Unità di neurofisiologia

Neurophysiology unit

Unità di stimolazione cerebrale

Brain stimulation unit

Unità di imaging multimodale

Multimodal imaging unit

Unità di robotica e cinematica

Robotics and kinematics unit

Unità di neurologia cognitiva

Cognitive neurology unit

Unità di comunicazione e deglutizione

Communication and deglutition unit

Unità di riabilitazione cognitiva

Cognitive rehabilitation unit

Unità di neuropsicologia clinica

Clinical neuropsychology unit